Round-trip from Chongqing to Sichuan Province

D1: take train from Chongqing to Chengdu.